Elzaffa

>play □stop <back

1   +   2   +   3   +   4   +   | 1   +   2   +   3   +   4   + | 
dum     tek ka  tek     tek       dum     tek     tek    (tek ka)


Chiftitelli

>play □stop <back

1   +   2   +   3   +   4   +   | 1   +   2   +   3   +   4   + | 
dum     tek tek     tek tek       dum     dum     tek
1   2   3   1   2   3   1   2