Rag Alhaiya Bilawal

Vadi-Samvadi (King and Prime Minister Notes)

Vadi-Samvadi Notation

 


Pakar (Heart Phrase)

Pakar Notation

 


Arohi-Avarohi (Ascending and Descending Scales)

Arohi-Avarohi Notation

 


Dawn of Love (Asthai and Antara)

Dawn of Love Notation